top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN CITYLEGENDS MOBIELE APP

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de dienst maakt, een en ander zoals gedefinieerde gedefinieerd.

 

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van CityLegends Mobile App. Je kunt deze voorwaarden downloaden [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden]  en printen [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden ].

 

 

Artikel 1.Definities

 1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 

CityLegends Mobile App: de besloten vennootschap CityLegends BV, handelend onder de CityLegends Mobile App, kantoorhoudende te (5624 AA) Eindhoven, aan de Oude Bossche Baan 11 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77368827;

 

Inhoud: alle informatie, gegevens van bestanden die door Gebruikers via het Platform worden opgesteld, omvatten, maar niet beperkt tot het profiel, filmpjes waarin uitdagingen en trucs worden uitgevoerd, locatie gegevens, foto's en muziek;

 

Databank: de door CityLegends Mobile App aangelegde gegevensverzameling(en) met geavanceerde Profielen en andere Content;

 

Dienst: de dienst die CityLegends Mobiele App aan de Gebruiker doelen, zoals opgenomen in artikel 3;

 

Gebruiker: persoon die een Profiel heeft en gebruik maakt van de Dienst;

 

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

 

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verband houdende rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, rechten op know en eenlijnsprestaties;

 

Partij: een Gebruiker bij deze Gebruiksvoorwaarden;

 

Platform: het platform van CityLegends Mobile App, toegankelijk via een mobiele applicatie die door CityLegends Mobile App is ontwikkeld en via de Website;

 

Privacyverklaring: de privacyverklaring van CityLegends Mobile App, beschikbaar via [ www.citylegends.nl/gebruikersvoorwaarden ];

Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn gebruikersnaam, e-mail adres, biografie, voorkeur-sport en profielfoto];

 

Website: de website van CityLegends Mobiele App bereikbaar via https://webapp.citylegendsapp.nl/  en alle onderliggende pagina's.

 

Artikel 2.Algemeen

 1. CityLegends is te allen tijde/gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de CityLegends Mobile App  en de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, de Gebruiker met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet meer te gebruiken en/of aangevuld is met gebruiksvoorwaarden, is de mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

 2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de gebruikheid van eventuele voorwaarden van de hand.

 

Artikel 3.De Dienst

 1. De Dienst biedt gebruikers de mogelijkheid om een profiel te plaatsen dat bezoekers (zonder account) en gebruikers kunnen zien en andere gebruikers kunnen reageren. Via de CityLegends Mobiele app wordt getracht gemeenten, stedelijke aanbieders en gebruikers aan elkaar te verbinden om creativiteit, beweging en ontmoetingen te stimuleren.

 2. De Dienst bestaat uit het aanbieden van toegang tot het gebruik van het Platform aan gebruikers en gebruikers (zonder account) en het aanbieden van de mogelijkheid om Inhoud te plaatsen aan gebruikers.

 3. Op het Platform kunnen gedetailleerde voorwaarden worden gesteld waaronder de Gebruiker kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden kunnen worden geplaatst en kunnen worden geplaatst.

 

Artikel 4.Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

 1. Om gebruik te kunnen maken van de gehele Dienst moet de Gebruiker een profiel maken op de manier zoals beschreven op het Platform. Gebruiker staat ergens CityLegends Mobiele app voor in dat de informatie die je bij het maken van het profiel compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op City Mobile App van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens opgeven, van toegang kunnen worden ontvangen tot zijn Profiel.

 2. Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders van voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een profiel. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, gebruiker dat hij zestien (16) jaar van is van toestemming van zijn ouders van voogd voor het maken van een profiel.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. CityLegends Mobile App mag uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijke degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Gebruiker weet van reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker CityLegends Mobile App daarvan op de hoogte stellen via helpdesk@citylegends.nl, onverminderd zijn eigen om directe zelf effectieve maatregelen te treffen, zoals het wijzigen van de Inloggegevens. CityLegends Mobile App is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot het gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

 4. CityLegends Mobile App is te allen tijde gerechtigd om, zonder bekendmaking bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of procedure op het Platform en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst van het Profiel (tijdelijk van blijvend) buiten gebruik te stellen, te van te werken.

 5. CityLegends Mobile App verwerking niet dat (alle onderdelen van) het Platform en de dienst te allen tijde en zonder gegevens van storingen toegankelijkheid zijn. CityLegends Mobile App is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schadeplichtige jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform en/of de Dienst.

 6. De gebruiksfuncties die het platform en de overige functies bevatten zoals het platform en/de diensten op het moment van gebruik (op "as is"-basis). CityLegends Mobile App uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van onderliggende maar niet tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst , tenzij anders wordt bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

 7. De Gebruiker is zelf voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en volledige telecomfaciliteiten die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 8. In aanvulling op de andere (rechts) CityLegends Mobiele app ten middelen dienste staan, CityLegends Mobiele app om te allen tijde, indien zij gronden aanwezig acht, zonder is opgave van redenen en zonder aangeleerde instructies om de activiteiten van gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te, op te schorten van gebruik te stellen, het Profiel buiten van blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te plannen en te verlengen om te diensten gebruiken, het bijzonder - maar niet beperkt in - indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

(ii) CityLegends mobiele app van mening is dat handelingen van gebruiksschade aan hem zelf, andere gebruikers, derden van CityLegends mobiele app kunnen toebrengen.

CityLegends Mobile App zal in geen geval aansprakelijk zijn.

 

Artikel 5.Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiker gedefinieerd en vastgelegdt dat CityLegends Mobile App alleen een platform biedt gebruikers met elkaar kunnen communiceren, inhoud kunnen delen en grondbeginselen kunnen worden aan gemeenten en urban aanbieders. CityLegends Mobile App heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud en andere informatie die door de gebruikers met behulp van het platform en/of dienst ter beschikking wordt gesteld. CityLegends Mobile App is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of andere Content. CityLegends Mobile App heeft geen betrekkingen met het contact dat naar het begin van de gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de komende afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact gegroeid.

 2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

  1. van andere gebruikers te verzamelen via dienst om deze te gebruiken voor andere gegevens die in deze gebruiksvoorwaarden worden genoemd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CityLegends Mobile App;

  2. de via de dienst ontvangen inhoud te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor handelstransacties van overdracht ter beschikking te stellen aan derden;

  3. de Dienst te gebruiken voor andere dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;

  4. derden in te schakelen om één van de in dit artikel procedures te verbeteren.

 

Artikel 6.Inhoud

 1. De Gebruiker herkent en stemt ermee in dat de profielen en/of andere inhoud die zij ter beschikking stelt via de dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers  en bezoekers (zonder account). De Gebruiker herkent dat CityLegends Mobile App geen invloed heeft op de andere documenten van deze Gebruiksvoorwaarden door gebruikers en/of bezoekers (zonder account).

 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan Inhoud te plaatsen:

  1. waarin persoonsgegevens (van derden) op welke wijze dan ook verwerkt worden zonder toestemming, waaronder niet maar niet tot videofragmenten en geluidsfragmenten. 

  2. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuurnerend of fysiek kwetsend of ongepast wordt voorbijen, ter bevinding van CityLegends Mobile App;

  3. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander van anderen;

  4. die leidt tot het gevolg is van uitbuiting van misbruik van anderen;

  5. die naar de mening van CityLegends Mobile App in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;

  6. waarin gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden opgesteld;

  7. met het openbaar maken van illegale activiteiten wordt van transacties;

  8. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;

  9. die virussen, Trojanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een echt werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen van zich kunnen toe-eigenen van die zijn om technische maatregelen van computersystemen van CityLegends Mobiele app ;

  10. een onredelijk of onevenredig beslag op de infrastructuur van het Platform legt van de functionaliteiten van de dienst;

  11. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht dat de gebruiker bij CityLegends Mobile App betrokken is;

  12. waarbij een kettingbrieven, spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden van andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële doeleinden van illegale illegale.

  13. op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt voorbijen, ter beoordeling van CityLegends Mobile App, opgenomen maar niet beperkt tot petities, liefdadigheidsverzoeken, piramide spelen, loterijen, wedstrijden, van foto's/video's, opmerkingen, statistieken van beltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;

  14. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige overeenkomst wet- en/of regelgeving;

  15. wetten maakt op de rechten van CityLegends Mobile App en/of derden, omvattende maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten tot inclusief materiaal, afbeeldingen, geluidsfragmenten of ander beeld van rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

  16. op een andere wijze onrechtmatig onrechtmatig is; van

  17. de belangen en goede CityLegends mobiele app van CityLegends mobiele app kan schaden.

 3. Gebruiker bij het uploaden van Inhoud die deze voldoet aan de vereisten uit artikel 6.2.

 4. CityLegends Mobile App zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te wijzigen of te verwijderen van het Platform indien dit naar het oordeel van CityLegends Mobile App noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van CityLegends Mobile App.

 5. Gebruiker van een derde, zal de Gebruiker onveranderd aan CityLegends Mobile App melden via de meldknop op de homepagina en/of service@citylegends.nl ..

 6. Gebruiker kan er in de toekomst voor kiezen om de Dienst te koppelen aan zijn Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok of Facebook-account zodat uit het Profiel en/of geplaatste Inhoud automatisch worden gedeeld via zijn YouTube, Twitter, Instagram, TikTok en/of Facebook-account.

 7. CityLegends Mobile App staat niet in voor de beschikbaarheid en krachtige werking van Youtube, Twitter, Instagram, TikTok en Facebook, de beschikbaarheid en demonische werking van de koppeling tussen de Dienst en Youtube, Twitter, Instagram, TikTok of Facebook, noch voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van deze koppeling en de videobeelden van berichten die als gevolg daarvan op het Youtube-, Twitter-, Instagram-, TikTok of Facebook-account worden geplaatst.

 

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, met inbegrip van ieder geval het Platform, en die via het Platform en Dienst toegankelijk gemaakt informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, en audio- beeld- of fotomateriaal, Mobile App en/of haar licentiegevers.

 2. Onder de die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorwaarden, geeft CityLegends Mobiele app de Gebruiker, niet-exclusief, persoonlijk, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en het Platform, voor de vaak beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

 3. De Gebruiker gebruiken in het kader van de intellectuele rechten met betrekking tot de inhoud. De Gebruiker herkent en stemt ermee in dat koste door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan CityLegends Mobiele app een automatische, eenvoudige, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om

(i) de inhoud te gebruiken, te verveelvoudigen, te binnenkort en openbaar te maken in verband met de dienst; en

(ii) de Content te gebruiken en verveelvoudigen in welke media dan ook voor marketing en/of promotie ontwikkeld in verband met de Dienst.

 1. De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

 2. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobiele app voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de inhoud en dat hij volledig gerechtigd is om licentie als bedoeld in dit artikel te gebruiken aan CityLegends Mobile App.

 3. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst van het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede geschreven Content van andere gebruikers, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de gebruiksvoorwaarden afgevoerd, tenzij CityLegends Mobiele app van de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan welde uitoefeningd Nederlands recht gebruik toestaat.

 4. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Er zullen geen handelingen worden uitgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de Intellectuele eigendomsrechten van CityLegends Mobiele app zoals het register van domeinnamen, merken van Google AdWords die lijken op identiek zijn aan enig begin object CityLegends mobiele app Intellectuele eigendomsrechten heeft, of het opvragen van hergebruiken van substantiële delen van het herhaald en systematische opvragen van hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform.

 5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen van vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen van te wijzigen.

 

Artikel 8.Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het gebruik van de Dienst, ontworpen de Gebruiker (persoons)gegevens Mobile App. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van CityLegends Mobile App en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 9.Garanties en vrijwaringen

 1. De Gebruik is jegens CityLegends Mobile App aansprakelijk voor, en vrijwaart CityLegends Mobile App, alle schade en kosten die CityLegends Mobile App volledig maakt ten gevolgen van (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst van (ii) van een onrechtmatige daad. Alle door CityLegends Mobile App gemaakt en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken door de gebruiker worden betaald.

 2. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Profiel en het plaatsen van Inhoud volledig, actueel en juist is. De Gebruiker begrijpt en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de ontworpen inhoud van groot belang is voor de optimale werking van de dienst.

 3. De Gebruiker staat er jegens CityLegends Mobile App voor in dat hij goedgekeurd is om van de dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart CityLegends Mobile App voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de dienst door de Gebruiker, omvat, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, open enigerlei wijze onrechtmatig is.

 4. Het Platform kan hyperlinks bevatten met Gebruiker het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. CityLegends Mobile App heeft geen zeggenschap over de websites van diensten van derden. Het kan dus zijn dat op het gebruik van de websites van diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. CityLegends Mobile App geen enkele verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid voor websites van diensten van derden.

 

Artikel 10.Aansprakelijkheid

 1. CityLegends Mobile grondt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolgen van het onrechtmatige optreden van het optreden, voor zover dit op van het dwingend recht is toegestaan.

 

Artikel 11.Melding onrechtmatige informatie

 1. CityLegends Mobile App is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van CityLegends Mobile App. CityLegends Mobile App is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen van onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

 2. CityLegends Mobiele app gebruikt door middel waarvan de aanwezigheid op de toegankelijkheid via het Platform van onrechtmatig onrechtmatige onrechtmatige activiteiten aan CityLegends Mobiele app kan worden gemeld. Dat kan via de meldknop op de homepagina en/of service@citylegends.nl.

 3. CityLegends Mobile App zich het voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal van stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding van de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen van indien een belangenafweging dit van haareist. In dat kader kan CityLegends Mobile App bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak in Nederland, welk besluit aantoont dat het betreffende materiaal van de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

 4. CityLegends Mobile App is niet goedgekeurd van in staat videomateriaal van externe websites te verwijderen. Bij inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal wordt dus enkel de koppeling met het Platform verwijderd en blijft het materiaal mogelijk via externe websites toegankelijk.

 5. CityLegends Mobile App zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een tussen de melding doet en enige derde.

 6. Degene die de melding doet vrijwaart CityLegends Mobile App tegen elke aanspraak van derden in verband met de blokkering van verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CityLegends Mobile App dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede uitvoering – doch niet beperkt beperkt – het rechten van kosten voor rechtsbijstand .

 7. CityLegends Mobile App respecteert en beschermen privacy van die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt uitgevoerd in het kader van een melding zal altijd in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden gebruikt en alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

 

Artikel 12.Duur en uitgezonden

 1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

 

Artikel 13.Varia

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen het gebruik en de stad zullen worden begonnen met het ontstaan van de rechter van het recht

 3. CityLegends Mobile App mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal de gebruiken daarvan op de hoogte zijn. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn profiel.

 4. Mocht enig deel uit deze gebruiksvoorwaarden uitvoeren, dan blijven de gebruiker en CityLegends Mobiele app overblijvende gedeelten. CityLegends Mobile App zal het gebruike gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtse gevolgen van de inhoud en de trekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk bereiken met die van het niete gedeelte.

 

bottom of page