top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

 

Deze Algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en CityLegends (“wij”, “ons” of “onze”) is gesloten, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de citylegends.nl website evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de “Site”).

U stemt ermee in dat u door het bezoeken van de Site al deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

 

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door middel van verwijzing. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene voorwaarden aan te brengen.

 

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Algemene voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene voorwaarden zijn geplaatst.

 

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

 

Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.  

 

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Algemene voorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse jurisdicties en internationale verdragen.

 

De inhoud en de merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site "AS IS" geleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en om een kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

 

 

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

 

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 

 • Alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig; u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;

 • U bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Algemene Voorwaarden na te leven;

 • Geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u woont, of, als u minderjarig bent, ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Site te gebruiken;

 • U krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

 • U zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

 • Uw gebruik van de site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

GEBRUIKERSREGISTRATIE

 

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

 

 

VERBODEN ACTIVITEITEN

 

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

 

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om:

 

 • systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.

 • geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.

 • een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar gebruiken om aankopen te doen op de site.

 • de site gebruiken om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.

 • het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die daarin is opgenomen.

 • zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site.

 • ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, met name bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;

 • oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.

 • deel te nemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

 • interfereren met, verstoren of een onnodige belasting vormen voor de site of de netwerken of services die zijn verbonden met de site.

 • proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.

 • uw profiel verkopen of anderszins overdragen.

 • informatie die van de site is verkregen gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.

 • de site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en/of de inhoud op een andere manier gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.

 • het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de site.

 • proberen om alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.

 • een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.

 • de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige inhoud verwijderen.

 • de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

 • virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of over te dragen), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.

 • upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").

 • behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, lancering, ontwikkeling of distributie van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.

 • naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.

 • de site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

 

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

 

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materiaal naar ons of op de Site uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen").

 

Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 

 • de creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van een derde partij.

 • u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze wordt overwogen Voorwaarden.

 • u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Algemene voorwaarden.

 • uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.

 • uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.

 • uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).

 • uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.

 • uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met lichamelijk letsel tegen een ander.

 • uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.

 • uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.

 • uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of waarbij mensen onder de 18 jaar op seksuele of gewelddadige wijze worden uitgebuit.

 • uw Bijdragen zijn niet in strijd met federale of staatswetten met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;

 • uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.

 • uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Algemene Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

 

 

BIJDRAGE LICENTIE

 

Door uw Bijdragen op een deel van de Site te plaatsen of Door Bijdragen toegankelijk te maken voor de Site door uw account vanaf de Site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om te verlenen, aan ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, dergelijke Bijdragen archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren (inclusief, maar niet beperkt tot, uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of in andere werken op te nemen, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en toe te staan. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

 

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.

 

We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.  

 

We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om alle Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

  

 

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

 

We kunnen u gebieden op de site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een review moet je aan de volgende criteria voldoen:

 

 • U moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld;

 • Uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten;

 • Uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;

 • Uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten;

 • U mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve recensies plaatst;

 • U mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;

 • U mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;

 • U mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

 

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners.

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op enigerlei wijze, weergeven, uitvoeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies te verspreiden.

  

 

MOBIELE TOEPASSINGSLICENTIE

 

Licentie gebruiken

Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of beheerd worden door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden.

 

Je zal niet:

 

 • de applicatie decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden of te decoderen;

 • enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie aan te brengen;

 • in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie;

 • enige eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) die door ons of de licentiegevers van de applicatie is geplaatst, verwijderen, wijzigen of verbergen;

 • de applicatie gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming, commerciële onderneming of ander doel waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld;

 • de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;

 • de applicatie gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging voor de applicatie is;

 • de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden;

 • eigendomsinformatie of een van onze interfaces of ons ander intellectueel eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, licentiëren of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

 

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de Site:

 

 • de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke App Servicevoorwaarden van de distributeur;

 • wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App-distributeur geen enkele verplichting tot het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie;

 • in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantie, kunt u de toepasselijke app-distributeur op de hoogte stellen, en de app-distributeur kan, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;

 • u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) dat u niet op een van de Lijst van verboden of beperkte partijen door de Amerikaanse overheid;

 • u moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie;

 • u erkent en stemt ermee in dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden in deze licentie voor mobiele applicaties in deze algemene voorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden af te dwingen tegen u als derde begunstigde daarvan.  

 

 

SOCIALE MEDIA

 

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo'n account, een "account van derden") door: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan volgens de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden.

 

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van uw Derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van het account van derden.

 

Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het "sociale netwerk inhoud") zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw externe account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een koppeling maakt uw account bij het account van derden.

 

Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en onderhevig aan de privacy-instellingen die u in dergelijke accounts van derden hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst beschikbaar zijn op en via uw account op de site.

 

Houd er rekening mee dat als een account van derden of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden uit te schakelen.

 

LET OP DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS DIE AAN UW ACCOUNTS VAN DERDE PARTIJEN ZIJN GEKOPPELD UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS.

We doen geen moeite om Sociale Netwerkinhoud voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Sociale Netwerkinhoud.

 

U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken .

 

U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

 

 

INZENDINGEN

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

 

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

 

 

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

 

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

 

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de site of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden.

 

Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn.

 

U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot alle applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn.

 

U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

 

 

ADVERTEERDERS

 

We staan adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de site plaatst en alle diensten die op de site worden aangeboden of producten die via die advertenties worden verkocht.

 

Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u over alle rechten en bevoegdheden beschikt om advertenties op de Site te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten.

 

Als adverteerder gaat u ermee akkoord dat dergelijke advertenties onderhevig zijn aan onze Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Kennisgeving en Beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen restitutie of andere vergoeding zal zijn voor DMCA-verwijderingsgerelateerde problemen. Wij bieden simpelweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.   

 

 

WEBSITE ONDERHOUD

 

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:  

 

 • de site controleren op schendingen van deze algemene voorwaarden;

 • passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

 • naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan;

 • naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;

 • anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

 

PRIVACYBELEID

 

Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Europese Unie.

 

 

DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

 

Meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de contactgegevens op de Site (een "Melding").

 

Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een materiële verkeerde voorstelling van zaken geeft in een kennisgeving. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

 

Alle meldingen moeten voldoen aan de vereisten en de volgende informatie bevatten:

 

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogenaamd inbreuk is gemaakt;

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site;

 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;

 • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogenaamd inbreuk is gemaakt.

 

 

Tegenmelding

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijk verweer bij ons indienen met behulp van de contactgegevens op de site (een "verweer").

 

Om een effectief verweer te zijn onder de DMCA, moet uw verweer in wezen het volgende bevatten:

 

 • identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;

 • een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federale Districtsrechtbank waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij zijn gevestigd;

 • een verklaring dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de partij die de Melding heeft ingediend of de agent van de partij;

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

 • uw fysieke of elektronische handtekening.

 

Als u ons een geldig, schriftelijk verweer stuurt dat voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een bericht ontvangen van de partij die de kennisgeving indient met de mededeling dat die partij een gerechtelijke procedure heeft ingediend om u te weerhouden van het plegen van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie.

 

Houd er rekening mee dat als u een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft van het feit dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse tegenkennisgeving vormt meineed.

 

 

INBREUK OP AUTEURSRECHT

 

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen.

 

Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een materiële verkeerde voorstelling van zaken geeft in een kennisgeving. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.]

 

 

TERMIJN EN BEINDIGING

 

Deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ENIGE PERSOON OF VOOR WELKE REDENEN ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN BESLUIT VERWIJDEREN.

 

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij feest.

 

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.

 

 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

 

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

 

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten.

 

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens een downtime of stopzetting van de site.

 

Niets in deze Algemene voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting om ons te verplichten de Site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Algemene voorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

 

 

CORRECTIES

 

Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

 

 

VRIJWARING

 

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ALS-BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARvan, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ DRAGEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN GEEN ENKEL ANDERE WE BANNERIS WORDT AANGEBODEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 

EVENALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.

 

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTVERLIES, GEDERFDE INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

VRIJWARING

 

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze Algemene Voorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad.

 

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.  

 

 

GEBRUIKERSGEGEVENS

 

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site.

 

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

 

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

 

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID.

 

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

 

 

DIVERSEN

 

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

 

Deze Algemene Voorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

 

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze Algemene Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen.

 

Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze Algemene voorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Algemene voorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld.

 

U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Algemene Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze Algemene Voorwaarden uit te voeren.

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP  

 

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via info@citylegends.nl, of door gebruik te maken van de hieronder verboden informatie. 

bottom of page